Conference archive 2014

Materiály a informácie z konferencie

Zborník konferencie Znečistené územia Štrbské Pleso 2014

• Zborník konferencie na stiahnutie

Prezentácie z konferencie Znečistené územia Štrbské Pleso 2014

1. sekcia 24. apríl 2014
1 Možnosti podpory sanácie environmentálnych záťaží zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ – Michal Šutriepka
2 Problémy spojené s implementáciou projektov zameraných na prieskum, monitoring a sanáciu environmentálnych záťaží na Slovensku – Vlasta Jánová
3 Nový metodický pokyn na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia – Želmíra Greifová
4 Integrácia obsahovo príbuzných registrov s Informačným systémom environmentálnych záťaží (OPŽP) – Erich Pacola
5 Školský program Enviróza (OPŽP) – Jana Šimonovičová

2. sekcia 24. apríl 2014
6 Mestská geochémia pôd Bratislavy – výskyt vybraných potenciálne toxických prvkov a polycyklických aromatických uhľovodíkov – Edgar Hiller
7 Kontaminácia pôd ťažkými kovmi v lokalite Nižná Slaná – banský závod a okolie – Lenka Bekeová
8 Eliminace ekologických rizik v areálu závodu K-BASS Brandýs nad Orlicí – Eva Vodičková
9 Podrobné technické řešení pro výstavbu čističky kyselých důlních vod, Novo Brdo Mine, Artana, Kosovo – Jan Oprchal
10 Mineralogické, geochemické a mikrobiologické vlastnosti pochovaných antropogénnych sedimentov na lokalite Zemianske Kostoľany z pohľadu potenciálnej remediácie environmentálnej záťaže – Ľubomír Jurkovič
11 Průzkum znečištění a sanace v průmyslovém areálu CHČOV Hargia v Ulánbátaru, Mongolsko – Jan Vaněk

3. sekcia 24. apríl 2014
12 Aktuálna a zjavná hrúbka ropných látok v horninovom prostredí – Rudolf Polák
13 Typy rafinačných odpadov, ich vznik a zloženie na skládkach – Pavol Daučík
14 Urychlení a intenzifikace konvenčních metod pro sanovaní ropných uhlovodíku – Karel Waska
15 Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe – Jiří Kubricht
16 Inovativní sanační technologie získávají navrch při řešení starých ekologických zátěží v České republice – Pavel Špaček
17 Geochemická reaktivní bariéra – perspektivní prvek in-situ sanačních technologií – Jaroslav Hrabal

4. sekcia 24. apríl 2014
18 Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny – Dagmar Bartošová
19 Pokročilé IN SITU bioremediácie: biostimulácia a bioaugmentácia – Katarína Dercová
20 Využití biomasového popele při čištění důlní vody z těžby hnědého uhlí – Tomáš Klimko
21 Využitie ozónu a peroxidu vodíka na odstraňovanie ťažko degradovateľných organických látok zo znečistených zemín – Miroslav Holubec

5. sekcia 25. apríl 2014
23 Problematika brownfields v České republice – Karel Bláha
24 Problematika brownfieldov v Slovenskej republike – Zuzana Ladzianska
25 Prevencia a náprava environmentálnych škôd – legislatívny rámec v EÚ – Henrieta Čajková
26 Prevencia a náprava environmentálnych škôd – legislatívny rámec v SR – Tatiana Tobiášová
27 Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd – Tatiana Horňanová
28 Komplexný informačný a monitorovací systém biotopov a druhov – Andrej Saxa

6. sekcia 25. apríl 2014
29 Přístup k hodnocení ekologické újmy (ve smyslu Směrnice EP a Rady 2004/35/ES) na druzích a stanovištích v ČR – Jan Šíma
30 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – Mária Šidiková
31 Cenové mapy podľa zákona 359/2007 Z. z. – podklad pre územno-plánovacie rozhodovanie – Milan Oravec
32 Environmentálne riziká a environmentálna zodpovednosť – Robert Poór

Fotogaléria z konferencie Znečistené územia Štrbské Pleso 2014

1. exkurzia 23. 04. 2014 – banské lokality Markušovce a Poráč
2. exkurzia 23. 04. 2014 – Kežmarok
Prednášky 24. – 25. apríl 2014

Program konferencie Znečistené územia Štrbské Pleso 2014