Conference archive 2017

Pozvánka na konferenciu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská geotechnická spoločnosť a programový a organizačný výbor konferencie si Vás dovoľujú pozvať na slovensko-českú konferenciu

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017

Konferencia sa bude konať v regióne Vysokých Tatier
v hoteli Sorea Trigan na Štrbskom Plese
v dňoch 16. až 18. 10. 2017.

Pripravený program reaguje na aktuálne dianie v oblasti riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku a v Čechách v celoeurópskom kontexte.
Príďte si vypočuť príspevky zaujímavých hostí – odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Ako špeciálny hosť má vystúpiť Ing. Enrico Brugiotti, riaditeľ zahraničných aktivít f. SOGESID (Taliansko). (Nakoniec ho nahradila p. Arch. Adele Di Marzo.)

  • Konferencia Znečistené územia 2017 ponúka priestor na prezentáciu vašich názorov – diskutujte.
  • Konferencia Znečistené územia 2017 je príležitosťou na stretnutia s obchodnými partnermi – dohodnite si rokovanie.
  • Konferencia Znečistené územia 2017 je príležitosťou prezentovať sa – dohodnite si spôsob firemnej prezentácie.

Rokovacím jazykom konferencie je slovenčina alebo čeština. Príspevok talianskeho hosťa sa bude tlmočiť do slovenčiny (Studio Morandini e Associati Bratislava).
Viac o f. SOGESID, S. p. A. nájdete tu.

Program konferencie na stiahnutie je zverejnený nižšie.
Pod ním zverejňujeme zborník konferencie a s povolením autorov aj jednotlivé prednášky v pdf v poradí podľa programu konferencie.

Download files:

Program ZU 2017 na stiahnutie – finálne znenie
ZBORNÍIK KONFERENCIE ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017
Vlasta Jánová – Aktuálny stav riešenia problematiky environmentálnych záťaží na Slovensku
Richard Přibyl – Staré ekologické zátěže v ČR – aktuální trendy
Katarína Paluchová – Znečistené územia v kontexte Európskej únie
Ivan Holoubek – Kontaminovaná území a mezinárodní úmluvy o chemických látkách, problémy řešení v ČR
Vladimír Malý – Prehľad realizovaných projektov prieskumov a sanácií environmentálnych záťaží v rámci OPŽP
Alena Polenková – Zkušenosti z odborného geologického dohledu v průběhu sanace environmentálních zátěží
Anton Auxt – Vojenské areály na Slovensku – historický prehľad riešenia kontaminácie po sovietskej armáde
Ľubomír Jurkovič – Banské lokality na Slovensku – príklady realizovaných prieskumov environmentálnych záťaží a ich sanácií
Adele Di Marzo – Predstavenie spoločnosti SOGESID, Taliansko
Vojtěch Musil – Odstraňování ekologických zátěží v Mongolsku – zkušenosti ze tří lokalit
Jan Bartoň – Reálné expoziční scénáře při procesu hodnocení rizik se zaměřením na zahraniční průzkumy
Edgar Hiller – Urbánna geochémia pôd detských ihrísk v Bratislave – od izotopového zloženia olova až po zhodnotenie…
Jozef Kobza – Hygienický stav pôd Vysokých Tatier a okolia
Anna Dobrucká – Environmentálne záťaže a územné plánovanie
Robert Jelínek – Štatistické zhodnotenie výsledkov monitorovania environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenska
Zdeněk Suchánek – Metody a nástroje sběru informací o kontaminovaných místech od občanů
Katarína Kapsdorferová – Znečistené územia pri kontrole SIŽP na území IŽP Žilina
Rudolf Polák – Tetrachlóretén a trichlóretén v kontaminovaných horninách a podzemných vodách a ich sanácia
Andrej Machlica – Cielený výskum na skládke CHZJD v kontexte navrhovaných sanačných opatrení
Petr Beneš – Využití kombinovaných remediačních postupů pro čištění životního prostředí se zřetelem na mikropolutanty
Rastislav Kubala – Geoštatistika ako univerzálny nástroj podpovrchového prieskumu